INFORMACJA

Szanowni Rodzice.

Wiem, że niepokoi Was obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem. Na dzień dzisiejszy wychowankowie mogą przybywać do placówki, jednak nie gwarantujemy likwidacji istnienia zagrożenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. (Dz.U. poz. 410 ) w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych nie zawiesza się prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Jednak zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 1 w/w rozporządzenia :1) rodzice dzieci do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych mogą zadecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących w tych ośrodkach,

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt.1 rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi ( Dz.U. poz. 374). 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, zostaną Państwo natychmiast powiadomieni.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska

Dyrektor SOSW w Malborku

Loading

Udostępnij