Pedagog

Głównymi zadaniami, którymi pedagog zajmuje się na co dzień w pracy z dziećmi są:

– Praca wychowawcza
– Profilaktyka wychowawcza
– Pomoc materialna
– Indywidualna opieka pedagogiczno ? psychologiczna

Praca wychowawcza polega miedzy innymi na systematycznym monitorowaniu realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, na indywidualnej pracy z uczniem wagarującym, na prowadzeniu poradnictwa dla rodziców z zakresu udzielania porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym.

Jednym z zadań dotyczących profilaktyki wychowawczej jest dokładne poznanie dziecka, rozpoznanie jego indywidualnych potrzeb, rozpoznanie jego warunków życia i nauki. Dlatego też systematycznie współpracuję z nauczycielami i wychowawcami, organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów.

Dbam także o bezpłatne dożywianie uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w tym celu współpracuje ściśle z ośrodkami opieki społecznej. Organizuję pomoc materialną dla uczniów opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych, zastępczych, dysfunkcyjnych.

W celu zapewnienia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju indywidualnego każdego ucznia, zdiagnozowania przyczyn trudności w zakresie edukacji i funkcjonowania osobistego, kompleksowego wsparcia w trudnych sytuacjach, rozpoznania sytuacji życiowej ucznia, zadbania o właściwą opiekę i zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, wyposażenia uczniów, rodziców i nauczycieli w rzetelną wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej i profilaktyki uzależnień, zaprzestania przemocy w rodzinie, poprawy funkcjonowania uczniów w szkole, podniesienia świadomości na temat zagrożeń społecznych i zdrowego stylu życia współpracuję z takimi placówkami jak: Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji w Malborku, Sądy Rejonowe, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku.
Z zakresu opieki psychologiczno ? pedagogicznej na bieżąco udzielam dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych. Pomocą indywidualną obejmuję również uczniów, którzy tego wymagają ze względu na konieczność dodatkowego wsparcia emocjonalnego, materialnego lub też dydaktycznego.
Wszystkie obszary oddziaływań są ze sobą powiązane i służą kompleksowej pomocy dziecku i jego rodzinie.

Loading

Udostępnij