DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej – https://sosw.malbork.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im Marii Grzegorzewskiej w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Malborku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione na stronie www są dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.
 • Po stronie można poruszać się za pomocą klawiatury ( Tab, strzałki).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Krotowska, i.krotowska@sosw.malbork.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 272 32 42 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku

Jagiellońska 79/82

82-200 Malbork

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na terenie placówki znajduje się zatoczka przeznaczona dla szkolnych busów- miejsce to jest zlokalizowane blisko wejścia i platformy.
  Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do głównego wejścia prowadzą schody. Przy budynku znajdują się dwie platformy dla osób niepełnosprawnych, które wymagają obsługi osób trzecich.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 6%.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Przy budynku znajdują się dwie platformy umożliwiające komunikację pionową osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Użycie wymaga zgłoszenia i obsługi przez pracownika Ośrodka.

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem znajduje się przestrzenny hol.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

Schody

 • Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się poza budynkiem

Pomieszczenia

 • Około % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na każdej kondygnacji
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Toalety w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://sosw.malbork.pl/
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..

Loading

Udostępnij