Program wzmacniający system motywacyjny uczniów ?Pokonaj siebie?

Program ?Pokonaj siebie? ma na celu uhonorowanie wysiłku, jaki uczeń podjął, by poprawić swoje zachowanie. Głównym kryterium przyznania tej nagrody jest praca, którą młodzież wkłada w poprawę swojego zachowania. Nauczyciele zgłaszają aktywnie pracujących nad swoim zachowaniem uczniów. Uczniowie którzy choć teraz jeszcze nie są najlepsi, to już niedługo, dzięki pracy nad sobą, mogą nimi zostać. Może się zdarzyć, że nagrodzeni uczniowie są kontrowersyjni, jednak należy pamiętać, że warto wspierać właśnie tych, którzy chcą pracować. Którzy chcą zmiany na lepsze. Program ?Pokonaj siebie? motywuje uczniów do pracy na rzecz własnego rozwoju, a nauczyciele mają do dyspozycji dobre narzędzie do motywacji i wspierania rozwoju aktywnej młodzieży.

 1. adresatami programu są wszyscy uczniowie Ośrodka
 2. wychowawca klasy wraz z nauczycielami uczącymi na bieżąco obserwują pozytywne zachowania uczniów
 3. wychowawca klasy raz w miesiącu na karcie monitorującej frekwencję i zachowanie ucznia w rubryce ?pożądane zachowania? wpisuje te które utrzymują się przez dłuższy okres czasu (min. 3 tygodnie)
 4. zachowanie każdego ucznia co miesiąc będzie omawiane przez wychowawcę na forum klasy
 5. na postawie informacji uzyskanych przez wychowawców pedagog i psycholog sporządzą listę uczniów i wywieszą ją w gablocie na korytarzu
 6. na koniec roku szkolnego na każdym etapie edukacyjnym uczniowie, którzy wykonali największą pracę nad swoim zachowaniem zostaną nagrodzeni, a ich rodzice otrzymają listy gratulacyjne

W szczególności należy zwracać uwagę na takie pozytywne zachowania jak:

 • powstrzymywanie się od palenia papierosów (dotyczy uczniów, którzy palą papierosy – uczeń nie może być przyłapany na paleniu papierosów, wychodzeniu poza budynek szkoły)
 • punktualne przychodzenie na lekcje (0 spóźnień w miesiącu)
 • wykonywanie poleceń nauczyciela (wykonuje polecenie nauczyciela najpóźniej po drugim upomnieniu np. nie używa telefonu kom., nie siada na parapecie, odnosi kurtkę do szatni, pracuje na lekcji)
 • kultura słowa (wobec rówieśników, nauczycieli i pracowników Ośrodka nie używa wulgaryzmów i wyzwisk)
 • regularne uczęszczanie na zajęcia (frekwencja w miesiącu na zajęciach powyżej 90%)
 • dbanie o mienie szkoły (uczeń nie śmieci, a gdy widzi papiery sprząta bądź reaguje na przejawy dewastacji, uczeń codziennie nosi obuwie zmienne)

Loading

Udostępnij